Seattle Public Schools

Resources

Preschool and Kindergarten

Seattle Public Schools Preschool and Kindergarten Information

Headstart

የሚከተሉትን አገልግሎቶች እንሰጣለን::

 • የግማሽ ቀን እና በተወሰኑ ቀናት የሙሉ ቀን ፕሮግራሞችን በሲያትል በሚገኙ የ1ኛ ደረጃ ት/ቤቶች እንሰጣለን!!
 • የቤት ለቤት ትራንስፖርት አገልግሎት
 • የተለያየ ችሎታ ያላቸውን ልጆች የሚያካትት የመማሪያ ክፍል
 • ለመደበኛ ት/የሚያዘጋጅና የኪንደርጋርተን/አጸደ ህጻናት/ሽግግር
 • የቤተሰብ ድጋፍ አገልግሎት
 • ምግብ ተካቷል

የምናገለግላቸው:

 • እድሜያቸው ነሃሴ 31 ላይ 4 ወይም 3 የሞላቸው::
 • ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል
 • ከስራ ጋር በተያያዘ ከዲኤስ ኤች ድጋፍ/ TANF/የሚያገኙ ቤተሰቦች
 • ቤት የሌላቸውና ማደጎ ህጻናት ወዲያውኑ ለፕሮግራሙ ብቁ ይሆናሉ!

Early Learning Department 206-252-0960


Preparing for Kindergarten

Helping Your Child Prepare for Kindergarten

ወላጆች እና ቤተሰብ የልጃቸው የመጀመሪያ መማህራን እንደመሆነቸው መጠን በህጻናት ትምህርት ላይ ትልቅ ተራ ይጫወታሉ። ልጆች በተለያየ መልክ እና ደረጃ ትምህርት ይቀስማሉ። ወደ ትምህርት ቤትም ሲመጡ የተለያየ ችሎታ ይዘው ነው የሚመጡት። እነዚህ መመሪያዎች ተማሪዎች ለመዋለ ህፃናት ለመዘጋጀት የሚያስፈልጓቸውን ስድስት የእድገት ዘርፎችን ላይ ያተኩራሉ። ቀጥሎ የቀረበው ዝርዝር ከልጅዎን ጋር እሱ/እሷን በይበልጥ ለመዋለ ህፃናት ለማዘጋጀት ማድረግ ያለብዎን ኣንዳንድ ዝግጅቶች እና ዘዴዎች ይጦቅማል

ማህበራዊ / ስሜታዊ

 • ልጄባለ 2-ደረጃመመሪያዎችንሁሌየስማል(ይከተላል)በተጨማሪምባል 3-ደረጃመመሪያዎችንመማርእየጀመረነው።
 • ልጄእለታዊተግባራትንያስታውሳልዘውትርይከተላል (ለምሳሌ፤እራት፣ገላውንመታጠብ፣ጥርሱንማጽዳት፣ለመኝታግዜትረካይዘጋጃል፣ወደመኝታይሄዳል)።
 • ልጄስሜቱንመግለጽ (ለምሳሌ፤ደስብሎኛል፣ኣዝኛለሁ፣ዛሬተነሳስቻለሁ)ይችላል።
 • ልጄሲጨነቅወይሲቆጣእራሱ/ራሷንመቆጣጠርይችላል።
 • ልጄየራሱን/የረሷንኮትመልበስይችላል/ትችላለች።
 • ልጄሽንትቤትያለምንምእርዳታመጥቀምይችላል/ትችላለች።
 • ልጄእጁን/እጇንመታጠብይችላል/ትችላለች።                           
 • ልጄመጫወቻውንበስነስርዓትማስቀመጥ፣ትንንሽየፈሰሰነገርማጽዳትእናየተጠመበትንነገርቦታውመመለስይችላል/ትችላለች።
 • ልጄለሌሎችማካፈል፣ተራመጠበቅእናሌሎችንማግዝይችላል/ትችላለች።
 • ልጄኣዲስነገርወይም/እናኣዲስስዎችጋርመላመድይችላል/ትችላለች።
 • ልጄከሌሎችጋርተስማምቶመጫወትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄሌሎችንማጽናናትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄበራሱ/በራሷዕድሜክልልካሉየተለመዱጓደኞችጋርሁሌምየመየጫወትዕድልኣግኝቷል/ኣግኝታለች

ኣካላዊ

 • ልጄመሮጥ፣መዝለልእናመጋለብይችላል/ትችላለች።
 • ልጄበኣንድእግሩመቆምይችላል/ትችላለች።
 • ልጄትልቅኳስመቅለብእናመወርወርይችላል/ትችላለች።
 • ልጄኳስመምታትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄበመቀስመቁረጥይችላል/ትችላለች።
 • ልጄእርሳስመያዝእናመጠቀምይችላል/ትችላለች።.
 • ልጄመታጠቅ፣ዚፕመዝጋት፣መቀንጠስእናቁልፉመቆለፍይችላል/ትችላለች

ቋንቋ

 • ልጄየራሱን/ያረሷንሃሳብእናፍላጎትለመግለጽቃላትይጠቀማል/ትጠቀማለች።
 • ልጄበራሱ/በራሷቃላትተጠቅሞ/ተጠቅማየተለመዱነገሮችመግለጽእናመሰየምይችላል/ትችላለች።.
 • ልጄበየቀኑኣዳዲስቃላትይጠቀማል/ትጠቀማለች።
 • ልጄኣጥርቶይናገራልበተጨማሪምሲናገር/ስትናገርኣብዛኛዎቹሰዎችንግግሩ/ሯይገባቸዋል።
 • ልጄከ4ኣስከ 6ቃላትያለውኣርፍተነገርይናገራል።
 • ልጄባለፈግዜስላጋጠመነገርበዝርዝርመናገርትችላለች/ይችላል።
 • ልጄስለኣንድኣርእስትከሌላሰውጋርተራውንእየጠበቀመነጋገርይችላል/ትችላለች

የኣእምሮ እድገት

 • ልጄችግርለመፍታትከኣንድበላይመንገዶችማሰብይችላል/ትችላለች።
 • ልጄጥያቄዎችንለመመለስጉጉትእናፍላጎትኣለው/ኣላት።
 • ልጄችግርመፍታትእናጨወታላይተጣጣፊነትእናፈጣሪነትያሳያል/ታሳያለች።
 • ልጄነገሮችንበቀለማቸው፣በቅርጻቸውወይምመጠናቸውመመደብይችላል/ትችላለች።
 • ልጄጸጥብሎመቀመጥ፣ነቅቶእናየያዘውነገርላይኣተኩሮመቆየትይችላል/ትችላለች

ማንበብ እና መጻፍ

 • ልጄከ5እስከ 10ቤትየሚመቱቃላትንመለየትወይምየህጻናትመዝሙርመዘመርይችላል/ትችላለች።
 • ልጄቃላትበተመሳሳይድምጽመጀመራቸውን (ለምሳሌ፤ቢግ፣ብራውን፣ቢር)መለየትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄያንድየሆነቃልክፍሎችን (ለምሳሌ፤ሃ–ፒ (hap-py)ባለ 2ክፍልእና 2ኣናባቢ)መስማትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄከ10እስከ 20በትልቁእናከ10እስከ 20በትንሹየተጻፉፊደላትንመለየትእናመጥራትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄከ10እስከ 20የሚደርሱፊደላትበትክክልማድመጽይችላል/ትችላለች።
 • ልጄየመጽሓፍኣካላትንለምሳሌሽፋን፣ኣርእስት፣ገጽ፣ቃላትወዘተ…ያውቃል/ታውቃለች።
 • ልጄከኣዋቂጋርያነባልበተአጨማሪምተረትተረትምያዳምጣል።ስለሰማውታሪክመናጋርእናየሰማንታሪክደግሞመተረክይችላል/ትችላለች።
 • ልጄታረካ/ተረትስእልበመሳልወይም/እናበጽሓፍመጻፍይችላል/ትችላለች።
 • ልጄስሙንመጻፍእናየስሙን/የስሟንፊደላትይለያል/ትለያለች።
 • ልጄፊደላትንመለየትይችላል

ሂሳብ

 • ልጄከ10እስከ 20የሚሆኑነገሮችንእየጦቀመመቁጠርይችላል/ትችላለች።
 • ልጄእስከ 20በተርታጭክብሎመቁጠርይችላል/ትችላለች።
 • ልጄይበልጣል፣ያንሳልወይምእኩልነውየሚሉትንቃላትመረዳትጀምሯል/ጀምራለች።
 • ልጄከ1እስከ 10ያሉቁጥሮችንመለየትይችላል።
 • ልጄከ1እስከ 10ያሉቁጥሮችንተማሳሳይቁጥርካላቸውነገሮችጋርማዛመድይችላል/ትችላለች።
 • ልጄየተለመዱቅርጾችንለምሳሌ፤ክብ፣ኣራትመኣዝን፣ሦሥትመኣዝንወዘተ…መለየትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄየተለመዱቀላልቅርጾችንማዛመድእናመለያየትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄሲጫወትመለኪያዎችለምሳሌ፡ኩባያ፣ማንኪያ፣ማስመሪያ፣ሚዛንወዘተ…ይጠቀማል/ትጠቀማለች።
 • ልጄቃላትበመጠቀምነገሮችንበመጠን፣በቅርጽእናክብደትለምሳሌ፤ትልቅ፣ክብ፣ከባድወዘተ…ይገልጻል/ትገልጻለች።
 • ልጄነገሮችንበቅደምተከተልማስቀመጥለምሳሌ፤ 1ደኛ፣ 2ተኛ፣ 3ተኛወዘተ…ይችላል/ትችላለች

የግል መረጃ

 • ልጄስሙን/ስሟን፣ያባቱን/ያባቷንስምእናየቤተሰቡን/የቤተሰቧንስምያውቃል/ታውቃለች።
 • ልጄየራሱን/ያረሷንኣድራሻእናስልክቁጥርያውቃል/ታውቃለች።
 • ልጄእስከ 10የሚደርሱየሰውነትክፍሎችን (እራስ፣ትከሻ፣ቁርጭምጭሚት፣እጣትወዘተ…)መጥራትይችላል/ትችላለች።
 • ልጄእድሜውንእናየልደትቀኑንያውቃል/ታውቃለች