Seattle Public Schools

School Lunch and Breakfast

Summary: Bữa ăn sáng và bữa ăn trưa sẽ được phục vụ miễn phí cho những trẻ em hội đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí và giảm giá.

Chương trình của quốc gia về ăn trưa/ăn sáng trong trường

Kính gửi cha mẹ/người giám hộ:
Lá thư này nói lên cách con của quý vị có thể nhận các bữa ăn trong trường miễn phí hoặc giảm giá và các phúc lợi khác. Chi phí bữa ăn liệt kê bên dưới.

Giá bình thường

Bữa ăn sáng và bữa ăn trưa sẽ được phục vụ miễn phí cho những trẻ em hội đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí và giảm giá. Tất cả học sinh khác sẽ được tính với giá liệt kê sau đây.

Cấp 1 / K-8

  • Bữa sáng $2.25
  • Bữa trưa $3.25

Cấp 2 / Cấp 3

  • Bữa sáng $2.50
  • Bữa trưa $3.50

Ai nên điền đơn?

Điền đơn nêu như:

  • Tổng thu nhập của gia đình bằng hoặc ít hơn số tiền trên bảng thu nhập dưới đây
  • Quý vị nhận Basic Food, là một phần trong chương trình Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR), hoặc nhận Temporary Assistance for Needy Families (TANF) cho con của quý vị
  • Quý vị đang nộp đơn xin nuôi con nuôi tạm thời dưới trách nhiệm pháp lý của cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng hoặc tòa án

Chỉ cần nộp MỘT ĐƠN cho mỗi gia đình. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu đơn xin của quý vị được chấp nhận cũng như từ chối. Nếu trẻ quý vị nộp đơn là người vô gia cư (McKinney-Vento), hoặc di cư, thì đánh dấu vào ô thích hợp và gọi trường.

Gửi đơn về phòng ăn của trường gửi tới: Culinary Services – MS 32-372; PO Box 34165 Seattle, WA 98124; fax: Culinary Services at 206-252-0664; hoặc email: culinaryservices@ristorantepizzerialaruota.com

Diền đơnn

Thu nhập nào được tính? Những ai được coi là thành viên trong gia đình của tôi?

Nhìn vào bảng dưới đây. Tìm số người trong gia đình của gia đình quý vị. Nếu thành viên trong gia đình nhận được thu nhập tại thời điểm khác nhau trong tháng và quý vị không chác gia đình có đủ điều kiện, cứ điền đơn và chúng tôi sẽ xác định cho quý vị. Thông tin quý vị cung cấp sẽ dùng để xác định điều kiện cho con quý vị hưởng bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá.
Trẻ em nuôi dưỡng dưới trách nhiệm pháp lý của cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng hoặc tòa án được hưởng các bữa ăn miễn phí bất kể lợi tức cá nhân. Nếu quý vị có thắc mắc về việc xin phúc lợi bữa ăn cho con nuôi, xin vui lòng liên lạc chúng tôi tại 206-252-0675.

HỘ GIA ĐÌNH được định nghĩa là tất cả mọi người, kể cả cha mẹ, trẻ em, ông bà, và tất cả mọi người có liên quan hoặc không liên quan sống trong nhà của quý vị và cùng chia sẻ chi phí sinh hoạt. Nếu xin cho gia đình với con nuôi, quý vị có thể tính luôn người con nuôi vào số người trong nhà.
THU NHẬP GIA ĐÌNH được coi là thu nhập mỗi thành viên trong gia đình trước khi trừ thuế. Thu nhập bao gồm tiền lương, an sinh xã hội, lương hưu, thất nghiệp, phúc lợi, hỗ trợ nuôi con, cấp dưỡng, và tất cả các thu nhập khác. Nếu quý vị tính con nuôi vào số người trong gia đình, thì phải tính thu nhập của con nuôi. Không cần phải liệt kê cấp dưỡng cho con nuôi.

Bảng thu nhập

Số người trong nhàhàng nămhàng thánghai lần 1 thángmỗi hai tuầnhàng tuần
1$25,142$2,096$1048$967$484
2$33,874$2,823$1,412$1,303$652
3$42,606$3,551$1,776$1,639$820
4$51,338$4,279$2,140$1,975$988
5$60,070$5,006$2,503$2,311$1,156
6$68,802$5,734$2,867$2,647$1,324
7$77,534$6,462$3,231$2,983$1,492
8$86,266$7,189$3,595$3,318$1,659
Cứ thêm
một người thì thêm:
+ $8,732+ $728+ $364+ $336+ $168