Seattle Public Schools

LGBTQ Pride

Summary: Ngày 1, tháng 6 đánh dấu sự khởi đầu của Tháng Tự Hào LGBTQ+ Pride Month.

Ngày 1, tháng 6 đánh dấu sự khởi đầu của Tháng Tự Hào LGBTQ+ Pride Month. Hôm nay và mỗi ngày, chúng tôi tán dương nhân viên, học sinh và gia đình LGBTQ+ của chúng tôi tạo nên và đóng góp cho gia đình SPS.  

Tôi cam kết xác định tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn. Không gian nơi mọi người xác định là LGBTQ+ và giới tính không tương ứng đều biết họ được quan tâm, coi trọng và hỗ trợ. 

Khi chúng tôi kéo cờ Pride và Transgender sáng nay tại Trung tâm John Stanford Center for Educational Excellence (JSCEE), chúng tôi công khai nhận ra những cuộc đấu tranh trong quá khứ và hiện tại, những chiến thắng đã giành được và công việc vẫn chưa được thực hiện – công việc mà chúng tôi cam kết thực hiện. 

Với tư cách là tổng giám đốc, tôi cam kết đảm bảo học sinh, nhân viên và gia đình LGBTQ+ của chúng tôi có thể xuất hiện một cách xác thực, như chính bản thân của họ – hàng ngày – và phát triển mạnh trong các Trường Công Lập Seattle.  

Happy Pride Month-Chúc Mừng Tháng Tự Hào! 

Cùng cộng tác, 

Superintendent Brent Jones 

A Pride flag waves in the wind.